ESCUCHADORES DE VOCES

El suport mutu té un paper important en la recuperació. La seva implementació professional ofereix, a més, oportunitats d’ocupació promovent la independència i l’esperança en persones amb problemes de salut mental. Aquests programes es basen en un model anomenat «enfocament de recuperació» (Anthony, 1993; Davidson, 2016), que està suposant una reforma del model assistencial de salut mental en bona part del món desenvolupat.

Per a la posada en pràctica d’aquest model d’atenció és necessari el reconeixement dels drets dels usuaris, de la seva autonomia i la seva necessària participació en el procés de recuperació dins i fora del circuit assistencial. La seva contribució fomenta la implicació dels tractaments en el procés de planificació i programació. Aquest model, a part dels evidents beneficis en termes econòmics d’estalvi a causa de la evidenciada disminució de recaigudes, promou valors que asseguren la sostenibilitat del sistema de salut mental, dotant d’eines no només a les persones que s’enfronten a un diagnòstic, sinó també a les seves famílies i els professionals encarregats de les seves cures.

Aquest projecte d’acompanyament i suport mutu representa la continuïtat del projecte dut a terme durant l’any 2017 per aquesta mateixa federació en referència a la formació de tècnics de suport mutu en el moviment associatiu de salut mental. Gràcies a les diverses fonts de finançament i el treball de voluntaris i tècnics de la federació s’han aconseguit articular propostes tant en espais institucionals com de base associativa que ens permeten donar un pas endavant en la implementació del suport entre iguals.

La figura del Tècnic de Suport entre iguals

Per aconseguir aquests objectius resulta imprescindible una vinculació amb el Sistema Sanitari, així com el treball en xarxa amb altres entitats de l’àmbit de la salut mental. Per això, tot i que aquest projecte ha començat en l’àmbit associatiu, la finalitat última d’aquest projecte de la Federació Veus és la incorporació dins del Sistema Sanitari de les figures de Tècnic de Suport entre iguals.

Per aquest motiu, la Federació Veus ha participat en un grup de treball sobre foment del suport entre iguals dins el Pla Director de Salut Mental i Addiccions de la Generalitat de Catalunya i està treballant amb el Departament de Salut en la constitució d’una comissió permanent per a la implementació de la figura de tècnic de suport entre iguals en el Sistema Català De Salut.

Objectiu del Projecte d’Acompanyament i Suport Mutu

Objectiu General

  • Millorar el benestar de les persones diagnosticades amb un trastorn mental mitjançant la promoció del suport entre iguals.

Objectius Secundaris

  • Fomentar la implementació de la figura de tècnic de suport mutu dins del sistema sanitari públic a la ciutat de Barcelona.
  • Organitzar formacions de de suport entre iguals dins de les associacions federades a Veus.
  • Impulsar la creació d’equips d’acompanyament en el context del moviment associatiu en primera persona de la cuitat de Barcelona.
  • Impulsar la creació d’equips d’acompanyament en el context del sistema sanitari públic a la ciutat de Barcelona.
  • Divulgar els resultats entre els actors interessats en la ciutat de Barcelona.