La Federació Catalana d’Entitats de Salut Mental en 1ª Persona (Federació VEUS) ha manifestat, en nombroses ocasions, que les mesures involuntàries ―internaments involuntaris i tractaments forçosos― són contràries als estàndards internacionals dels Drets Humans (en concret, la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat).

Així ho vàrem manifestar en l’opinió que vàrem publicar des de la Federació VEUS a propòsit de la Consulta Pública sobre la reforma de la legislació civil i processal en matèria de discapacitat:

“Considerem que l’entrada en vigor del Conveni a l’ordenament jurídic espanyol ha substituït clarament el model de substitució en l’adopció de decisions per un model d’assistència per a la presa de decisions. Per tant, determinades institucions tradicionalment arrelades en la nostra cultura jurídica, com la incapacitació (o modificació de la capacitat d’obrar) i l’internament forçós (o internament no voluntari per raó de trastorn psíquic, seguint la terminologia formal de l’article 763 LEC) i els tractaments involuntaris (contenció mecànica, entre d’altres) ja no responen al paradigma de la voluntat i les preferències ni al principi de respecte a la dignitat i l’autonomia.”

El resultat de la reforma legislativa que es volia dur a terme fa tres anys ha estat la Llei estatal 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica (en endavant, Llei 8/2021), la qual, va entrar en vigor el passat 3 de setembre de 2021.

D’acord amb les nostres peticions, la Llei 8/2021 suposa un avenç pel que fa a la garantia dels drets de les persones amb discapacitat. Entre d’altres qüestions:

  • Posa fi al sistema basat en la substitució en la presa de les decisions que afecten a les persones amb persones amb discapacitat (model mèdic o assistencial) i implementa un model basat en el respecte a la voluntat i les preferències de la persona amb discapacitat (model social, basat en els drets humans).
  • Suprimeix la tutela i la pàtria potestat prorrogada i rehabilitada per unes mesures de suports.
  • Substitueix el procediment de modificació de la capacitat per un procediment de provisió de suports.

No obstant això, les mesures involuntàries segueixen aplicant-se en el nostre país.

En aquest sentit, des de l’Observatori de Drets en Salut Mental de la Federació VEUS, hem preparat aquesta infografia per explicar-vos quines són les garanties i els drets que s’han de complir, en tot cas, quan una persona és internada en un centre psiquiàtric en contra de la seva voluntat. En particular, ens referim en aquells casos en què s’ha practicat un internament involuntari urgent per raó de trastorn psíquic (art. 763 Llei d’Enjudiciament Civil i arts. 212-4 a 212-6 Codi Civil de Catalunya).

Internament Involuntari
Internament Involuntari