OBSERVATORI DE DRETS

La missió de l’Observatori de Drets en Salut Mental (ODSaM) és constituir-se com un espai de documentació crític i dinàmic, dedicat a fer un seguiment de les diferents polítiques i normatives que afecten de forma particular els drets de les persones amb un diagnòstic psiquiàtric i el seu entorn.

A més, des de l’Observatori de Drets en Salut Mental (ODSaM) volem elaborar documents tècnics i informes sobre les problemàtiques que es detectin; i intervenir quan sigui oportú en processos de litigació estratègica per tal de propiciar i informar les reformes necessàries al marc polític-normatiu perquè es reconeguin, es respectin i es facin efectius els drets de les persones amb un diagnòstic psiquiàtric en igualtat de condicions a la resta.  Finalment, volem que es satisfacin els estàndards de drets humans previstos a la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (CDPD).

L’ODSaM no és només un centre d’informació, sinó que pretén ser un espai d’intercanvi i de col·laboració amb capacitat crítica i autònoma per a generar coneixement des de la identitat pròpia de la organització de la que forma part, la de la experiència de la primera persona.

El nostre àmbit principal de treball és Catalunya, sense ignorar que en la societat global en la que vivim és imprescindible estendre la mirada més enllà del propi territori i establir aliances de consens.

Activitats de l’Observatori

Sistema d’informació i denúncia social

L’Observatori pretén convertir-se en un instrument eficaç d’informació per a que els ciutadans puguin conèixer l’evolució dels drets de les persones amb problemes de salut mental.

Considerant que els mecanismes de queixa són procediments bàsics per garantir la protecció dels drets de les persones, l’ODSaM treballarà també per a fer visibles aquelles institucions i mecanismes existents actualment a Catalunya a on dirigir-se per a interposar queixes o per a informar-se sobre procediments de denúncia. També, informarem sobre els diversos mitjans de reclamació existents per a garantir la restitució dels drets vulnerats.

Generació de coneixement

L’ODSaM elaborarà documents tècnic-científics i informes per contribuir al debat global i plural sobre les qüestions al voltant del reconeixement i respecte  pels drets de les persones amb un diagnostic psiquiàtric.

Aquests documents reflectiran la posició consensuada dels membres del col·lectiu representat així com de diferents experts en les matèries tractades, i es publicaran per a poder ser difosos entre la comunitat interessada, així com per servir d’element informador per a futures polítiques i legislacions.

Litigació estratègica

La Federació Veus, a petició de l’ODSaM, participa i formula al·legacions en qualitat d’amicus curiae (amic del Tribunal) davant del Tribunal Europeu de Drets Humans en aquells casos on s’hagués produït una vulneració dels drets humans d’un ciutadà per raó de la seva discapacitat per part d’una Administració Pública o empresa.

Notícies